For å klargjøre hva som er reglene ifht. medlemskontingenter er det her ett utdrag av de viktigste punktene med enkelte kommentarer.
Hele regelverket kan leses her.

– Comet elite er underlagt allianseidrettslaget IHK Comet (som er bredde), og samme regelverk gjelder der. Se også sammarbeidsavtalen.

NORGES IDRETTSFORBUND’s regelverk – utdrag

logo

Gitt 04.02.2016 av Idrettsstyrets Presidentskap med hjemmel i forskrift til medlemsregister §§ 10-2 (3) og 10-5, vedtatt av Idrettsstyret i NIF.

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Medlemskap i idrettslaget skal registreres individuelt. Familiekontingenter er kun en rabattordning.

Medlemskontingenten må være på minst kr 100 for hvert medlem for at medlemskapet skal telle med i den årlige rapporteringen til NIF. Dette gjelder også for familiekontingenter eller andre rabattordninger.

Idrettslagets årsmøte kan fatte vedtak om at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent og registrere i medlemsregisteret at vedkommende er æresmedlem og fritatt for å betale medlemskontingent.

Idrettslagets årsmøte kan fatte vedtak om at bestemte tillitsverv skal få refundert medlemskontingenten.

Kommentar: Styrene i verken bredde eller elite har altså myndighet til å bestemme om enkelte verv kan fritas eller refundere kontingent – dette må vedtas på årsmøte.

Det er tidspunktet for betaling av første kontingent som anses som innmeldingstidspunktet, jf. NIFs lov

Alle styremedlemmer og varamedlemmer skal registreres med personnummer og angivelse av det aktuelle vervet, f.eks. styreleder, nestleder, sekretær, styremedlem, varamedlem.

Kommentar: En grunnleggende regel er altså at hvis man skal være med i Comet på en eller annen måte, så skal man være medlem. – Det være seg bredde eller elite.