IHK Comet Halden (bredde) søker daglig leder for fast ansettelse i 50 % stilling

IHK Comet Halden har ansvar for all aktivitet fra klubbens skøyte- og hockeyskole for de yngste, opptil U18, Comet 2 og jentelaget. Totalt er det 685 medlemmer og av disse 315 aktive barn og unge i klubben,

Som daglig leder av IHK Comet Bredde vil du ha det administrative ansvaret for driften av idrettslaget. Du vil ha en sentral og viktig rolle med å forvalte klubbens menneskelige og materielle ressurser, tilrettelegge for medlemmer og frivillige, samt være et sentralt bindeledd i klubben for øvrig.

Arbeidsstedet er i Halden Ishall.

 

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • På vegne av styret utøve arbeidsgivers styringsrett overfor klubbens ansatte.
 • Ansvar for budsjettoppfølging og økonomistyring
 • Oppfølging av lag og medlemmer herunder medlemsregister
 • Rapportering til styret
 • Avholde lagledermøter
 • Organisere dugnader og felles arrangementer
 • Bistå sportsjef med administrative oppgaver
 • Aktivt finne og øke inntektsbringende aktiviteter/tiltak
 • Kontakt med NIHF og krets, og ivareta krav og forskrifter

 

 Vi søker deg som er:

 • Systematisk, grundig og ansvarsbevisst
 • En positiv entusiast, som trives med høyt arbeidstempo og har stor kapasitet.
 • Effektiv og evner å prioritere oppgaver
 • Selvgående og kommuniserer godt med omverdenen
 • Vandelsattest må fremvises før ansettelse

 Det er en fordel om du:

 • Har bakgrunn fra idrett eller idrettslag
 • Har god forståelse for økonomi, herunder budsjett/regnskap og den løpende rapporteringen.

 Vi tilbyr:

 • En ansvarsfull jobb i en godt etablert idrettsklubb
 • Varierte, spennende og aktive arbeidsdager
 • Hyggelig arbeidsmiljø med bred kompetanse
 • Lønn etter avtale

 

Søknad sendes til   web-bredde@comethockey.no   merkes «IHK Comet Halden – Daglig leder».

Søknadsfrist 01.06.2020.

Ta gjerne kontakt hvis du skulle ha spørsmål her.
Styret IHK Comet Halden
v/ Anders Evensen

Rollebeskrivelse for daglig leder

Ansvar og målsettinger

Styret har det overordnede ansvaret for at økonomistyringen. Økonomiansvarlig er en styrefunksjon, og er den personen i styret som har et særskilt oppfølgingsansvar på vegne av styret for at styrets ansvar blir oppfylt. Daglig leder delegeres myndighet fra styret, og er underlagt styrets økonomiansvarliges faglige instruksjon innenfor økonomiområdet.

Arbeidsoppgaver

Daglig leder er i tittelen ansvarlig for den daglige ledelsen av idrettslaget. Dette innbefatter både driftsoppgaver, samt utviklingsoppgaver som er bestemt av styret. Daglig leders oppgaver bestemmes av egen arbeidsinstruks for denne, vedtatt av styret og innarbeidet som del av dennes ordinære arbeidsavtale.

Daglig leder skal ikke utføre alle oppgaver selv, men skal påse at alle viktige oppgaver blir godt organisert, planlagt og gjennomført. I dette ligger det å sørge for at ansvar for oppgaveutførelsen er plassert, og at oppgaven gjennomføres rettidig og i tråd med styrets føringer. Oppgaver som daglig leder selv ikke utfører, vil daglig leder derfor ha et påse-ansvar for at blir utført av andre ansatte eller styrets medlemmer.

Daglig leder bør tildeles vide fullmakter til å organisere klubbens oppgaver slik daglig leder mener er best, men styret skal orienteres og områdeansvarlig i styret bør forespørres hvis det kan være usikkerhet om denne kan ha innspill. Som følge av dette bør det også knyttes tydelig målsettinger til daglig leders rolle.

 • Resultatoppnåelse
  • Organisering av klubbens driftsoppgaver, herunder regnskap, dugnader, halldrift og kioskdrift
  • Merkevarebygging, dvs. markedsføring og plassering av idrettslaget i lokalbefolkningens bevissthet
  • Kommunikasjon mot samarbeidspartnerne; særforbund, idrettsrådet, kommune, idrettskretsen, mv
  • Økte inntekter som kan bidra til å sikre oppnåelse av sportslige mål iht. styrets vedtatte strategi
 • Økonomistyring
  • Utarbeide utkast til budsjett for idrettslaget, dokumentere alle budsjettforutsetninger
  • Utarbeide fullmaktsmatrise og legge frem disse for vedtak i styret. Implementere rutiner som sikrer etterlevelse av disse.
  • Utarbeide en oversikt over forventede inn- og utbetalinger nærmeste 12 måneder, fordelt per måned, og legge frem for styret tiltak dersom det ikke er nok innbetalinger til å dekke utbetalinger i denne perioden (likviditetsbudsjett).
  • Påse at alle regnskapsbilag føres løpende og at regnskapet er àjour til forhåndsavtalte datoer.
  • Sørge for at idrettslaget fakturer faktiske inntekter og krav blir innbetalt.
  • Være 1.godkjenner for utbetalinger fra bank. Som 1.godkjenner har man en viktig funksjon med å legge til rette for at alle forpliktelser blir betalt i tide og at det er en god kommunikasjon med alle leverandører og andre kreditorer. Kontrollen innebærer en kontroll med at utbetalingene gjøres på bakgrunn av reelle krav og at det er dekning på bank. 2.godkjenner skal ikke kjenne til passord eller disponere elektronisk signatur til 1.godkjenner, eller omvendt.
 • Planlegge og gjennomføre årsoppgjør. Det er styrets ansvar at det fremlegges et revidert årsregnskap på idrettslagets årsmøte det påfølgende året. Det bør derfor lages et tidsskjema for årsoppgjøret som stiller krav til regnskapsførers leveranse, revisors leveranse og når regnskapet skal styrebehandles.
 • Planlegge kontantreserver. Det bør være et grunnleggende prinsipp at lønninger alltid prioriteres høyest, sammen med krav fra skattemyndigheter og avgiftsmyndigheter.